Statut

Statut Stowarzyszenia Krótkofalowców Zagłębia Dąbrowskiego

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1.

 1. .Stowarzyszenie nosi nazwę  Stowarzyszenie Krótkofalowców Zagłębia Dąbrowskiego, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach / tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn.zm. / , ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ Dz. U.Nr 96 poz. 873 /.

§2.

 1. Siedzibą stowarzyszenia jest Dąbrowa Górnicza. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Stowarzyszenie używa znaku graficznego, symboli, i pieczęci ustalonych przez Zarząd.
 3. Wzór znaku graficznego Stowarzyszenia określa załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.
 4. Nazwa Stowarzyszenie Krótkofalowców Zagłębia Dąbrowskiego i znak graficzny są własnością Stowarzyszenia.

§3.

Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

§4.

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 

Rozdział 2. Cele i środki działania

§ 1.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Konsolidacja środowiska osób zainteresowanych amatorską łącznością radiową  i  telewizyjną, a w szczególności łącznością  przy wykorzystaniu przemienników tak  radiowych jak i telewizyjnych.
 2. Prowadzenie działalności społecznie użytecznej poprzez upowszechnianie wiedzy, edukację i politechnizację dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych; prowadzenie szkoleń i prelekcji z zakresu konstruowania i budowy urządzeń radiokomunikacyjnych i umiejętności ich wykorzystania.
 3. Promowanie oraz popularyzacja miasta i regionu z wykorzystaniem posiadanego sprzętu i uprawnień.
 4. Popieranie i popularyzację działań członków Stowarzyszenia zajmujących się eksperymentami i pracami nad nowymi technicznymi rozwiązaniami w zakresie amatorskiej łączności radiowej i telewizyjnej.
 5. Pomoc członkom Stowarzyszenia  w trudnej sytuacji życiowej oraz osobom niepełnosprawnym w rozwijaniu ich zainteresowań amatorską łącznością.
 6. Pomoc w akcjach ratowania ludności i udzielania pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych poprzez zapewnienie łączności w oparciu o posiadane przez Stowarzyszenie urządzenia.
 7. Utrzymanie stałych kontaktów i współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi z kraju i zagranicy.
 8. Nawiązanie nowych kontaktów i współpracy; wymiana doświadczeń z podobnymi organizacjami z kraju i zagranicy.

§ 2.

1. Stowarzyszenie swe cele realizuje  przez:
a) Organizowanie  spotkań, prelekcji i prezentacji , tak w siedzibie stowarzyszenia, jak i poza nią.
b) Instalację nowych przemienników radiowych i telewizyjnych na terenie kraju z wykorzystaniem  posiadanych  pozwoleń radiowych. Stały nadzór, kontrolę i konserwację już zainstalowanych urządzeń.
c) Wspieranie różnych form kształcenia  i samokształcenia, zwłaszcza młodzieży , mającego na celu stałe podnoszenie poziomu wiedzy technicznej oraz umiejętności operatorskich w amatorskiej radiokomunikacji.
d) Szerzenie wśród członków Stowarzyszenia idei solidarności ponad podziałami narodowościowymi, politycznymi czy religijnymi.
e) Popularyzację amatorskiego współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i konkursach krótkofalarskich.
f) Podejmowanie innych przedsięwzięć mających na celu popularyzacje idei amatorskiej radiokomunikacji w społeczeństwie.

§ 3.

Przy realizacji celów Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Ma jednak prawo zatrudniać osoby fizyczne do prowadzenia swoich spraw.

§ 4.

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a) Organizowania  spotkań, prelekcji i prezentacji , tak w siedzibie stowarzyszenia, jak i poza nią.
b) Instalację nowych przemienników radiowych i telewizyjnych na terenie kraju z wykorzystaniem  posiadanych  pozwoleń radiowych. Stały nadzór, kontrolę i konserwację już zainstalowanych urządzeń.
c) Wspieranie różnych form kształcenia  i samokształcenia, zwłaszcza młodzieży , mającego na celu stałe podnoszenie poziomu wiedzy technicznej oraz umiejętności operatorskich w amatorskiej radiokomunikacji.

§ 5.

Realizacja celów jest wyłączną statutową działalnością Stowarzyszenia.

§ 6.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza w całości na działalność pożytku publicznego.

Rozdział 3. Prawa i obowiązki członków

§ 1.

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna.

§ 2.

Osoba prawna może być członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 3.

Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 4.

Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 5.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. nieodpłatnego korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach i prezentacjach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.

§ 6.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. terminowo opłacać  składki,
 4. dbać o dobre imię Stowarzyszenia .

§ 7.

Członkowie wspierający  korzystają z tych samych praw co członkowie Stowarzyszenia z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 8.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 9 .

Utrata członkostwa

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek: pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 2. Utrata członkostwa nastąpić może na skutek wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, z powodu  nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, z powodu zaległości w opłacaniu składek, na pisemny uzasadniony wniosek pięciu  członków Stowarzyszenia, z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

§10.

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego postanowienie w przedmiotowej sprawie jest ostateczne.

 

Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia

§1.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§2.

Kadencje

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy  lata.
 2. Uchwały  wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 3.

Walne Zebranie  Członków

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający z głosem doradczym.
 3. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 4.

Walne Zebranie  Członków  jest zwoływane co najmniej raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia lub częściej  na pisemny wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 10 członków. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14  dni przed terminem zebrania. W Walnym Zebraniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie Walne Zebranie Członków może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

§ 5.

Do kompetencji Walnego  Zebrania Członków należy:

 1. zatwierdzenie  rocznego budżetu Stowarzyszenia opracowanego przez Zarząd,
 2. uchwalenie kierunków działania Stowarzyszenia,
 3. uchwalanie zmian Statutu,
 4. wybór i odwoływanie Członków  Zarządu i  Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 7. ustalenie wysokości rocznej składki członkowskiej,
 8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych  przez Członków Stowarzyszenia i jego władze,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 6.

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania  Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 7.

Zarząd składa się z 3 do 5 członków. Stowarzyszenie jest reprezentowane łącznie przez 2 Członków Zarządu. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 8.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż  dwa razy do roku.

§ 9.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. wybór Prezesa Zarządu,
 2. realizacja celów Stowarzyszenia,
 3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 4. sporządzanie i przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków rocznego  budżetu,
 5. kierowanie bieżącą pracą stowarzyszenia,
 6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 8. przyjmowanie i skreślanie członków,
 9. sporządzenie rocznego  sprawozdania z działalności.

§10.

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§11.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  a)     nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
  b)     nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni

§12.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad działalnością Stowarzyszenia
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
 3. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania  Członków oraz zebrania Zarządu,
 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§13.

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział 5. Majątek i fundusze

§1.

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich,
 2. z darowizn, spadków, zapisów,
 3. dochodów z własnej działalności statutowej,
 4. z dotacji i ofiarności publicznej.

§2.

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§3.

Niedopuszczalne jest:

a)     udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b)    przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

c)     wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego

d)    zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

§4.

Zgromadzone środki pieniężne przeznaczone są na działalność statutową.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§1.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków przy udziale dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§2.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie  Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§3.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy  Prawo o Stowarzyszeniach.

Dąbrowa Górnicza, dn. 06.03.2011